Informatie over Any Staff

Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom bij Any Staff!


Welkom bij www.anystaff.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 mei 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website anystaff.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Any Staff worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Any Staff aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Any Staff raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Any Staff kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.


2. Gebruikers

Gebruikers zijn alleen bedrijven met personeel in loondienst. Deze bedrijven zijn actief in  productie, aannemerij, autoreparatie, kantoor, advocatuur, medische wereld etc etc.

Uitgesloten van deelname zijn alle bedrijven die zich bezighouden met terbeschikkingstelling van personeel (uitzend- en detacheringsbureaus).


3. Doel  

Het doel van Any Staff is het kunnen terug verdienen van loonkosten van personeel waar tijdelijk geen werk voor is en tevens het tegen lage kosten kunnen inhuren van bekwaam personeel voor tijdelijke inzet.


4. Aanmelding

Het aanmelden geschiedt via de website middels het invullen van het aanmeldformulier hierna sturen wij een email met het verzoek om aanvullende gegevens zoals KvK- en BTW nummer en een kopie uittreksel Kamer van Koophandel. De aanmelding wordt beoordeeld door Any Staff en dient goedkeuring te krijgen. Bij twijfel kan Any Staff contact opnemen.


5. Financien 

De betaling van de gewerkte uren wordt via Pay-Pall verwerkt. Vooraf wordt bepaald hoeveel uren gewerkt zal worden. De inlener betaalt vooraf het totaal bedrag aan Any Staff. Direct na ontvangst van de betaling zal het door uitlener te ontvangen bedrag uitgekeerd worden. Hierdoor wordt voorkomen dat de inlenende partij zijn betalingsverplichting niet kan voldoen.


6. De procedure:

De uitlenende partij omschrijft de persoon en bepaalt een uurtarief.

De inhurende partij opent de pagina met het aangeboden personeelslid en klikt op “Leenin”. Hierbij geeft de inhurende partij aan wat de start en einddatum van de gewenste inhuur zal zijn. 

Op de volgende pagina controleert de inhurende partij de details en klikt op “Betalen met PayPal”. Hier wordt de PayPall pagina geopend en wordt de betaling geregeld. 

Op het moment dat de betaling is gedaan wordt voor de inhurende partij een pagina geopend waar de transactie details op getoond worden. Hier wordt aangegeven dat de uitlenende partij de transactie moet accepteren voor dat het geld wordt overgeboekt.

De uitlenende partij ontvangt een email van de transactie die geaccepteerd dient te worden. Indien de transactie niet binnen 3 dagen geaccepteerd is, wordt deze geannuleerd dan wordt er geen geld overgeschreven. Wanneer de transactie is geaccepteerd wordt het geld inclusief de kosten voor Paypal en de bijdrage voor Any Staff afgeschreven. 

Hierna kunnen de beide partijen met elkaar in gesprek gaan om de laatste details te bespreken. Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt de transactie als voltooid gemarkeerd.


7. Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.


8. Minderjarigen

De diensten van Any Staff zijn niet toegankelijk voor minderjarige Gebruikers. Ook het presenteren van minderjarigen is niet toegestaan op de website.


9. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Kandidaten rust het databankrecht van Any Staff. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Any Staff is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Any Staff daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Bied aan’ knop. 

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Any Staff daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).


10. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Any Staff. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Any Staff verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u dit direct te melden zodat gepaste actie kan worden ondernomen.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Any Staff kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

Any Staff kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Any Staff of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of

Any Staff kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Any Staff kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Any Staff binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.


11. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 


12. Beperking aansprakelijkheid Any Staff

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Any Staff;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van ingehuurd personeel via de Website; 

(v) het niet komen opdagen van het ingeleende personeel (door welke reden dan ook;

(vi) wijzigingen in de diensten van Any Staff of wijzigingen in of op de Website; of

(vii) alles wat door het inlenen van personeel van derden teweeg gebracht wordt.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Any Staff heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150,- al naar gelang wat hoger is.


13. Aansprakelijkheid Gebruiker

Iedere gebruiker is aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de inleen- of uitleenperiode die door of aan de in- of uitgeleende medewerker ontstaat. Iedere inlener draagt zelf de werkgeversaansprakelijkheid die deze ook over de eigen personeelsleden draagt. 

Iedere uitlener is aansprakelijk voor alle loonheffingen, sociale lasten  

Iedere gebruiker dient een Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

 

14. Wijzigingen van de diensten en de Website

Any Staff kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 


15. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Any Staff heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 


16. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Any Staff kunt u indienen door middel van het sturen van een email aan info@anytaff.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 


17. Overige bepalingen

Any Staff B.V. (“Any Staff”) is gevestigd aan de De Trompet 1840, 1967 DB te Heemskerk.

Any Staff kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Any Staff zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Any Staff gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Any Staff zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

Kennisgevingen aan Any Staff (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties)  kunnen worden gericht aan Any Staff B.V., De Trompet 1840, 1967 DB te Heemskerk. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Any Staff is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Any Staff over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Any Staff B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Any Staff en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Alkmaar bevoegd zijn.


II Regels voor het plaatsen van advertenties

1. Any Staff is een advertentieplatform

Any Staff is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

Any Staff is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.


2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2 Het opmaken van een Advertentie: 

In iedere Advertentie voor beschikbaar personeel mag maar één personeelslid worden aangeboden of worden gezocht.

Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte functie te bevatten.

Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om dezelfde persoon of in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor dezelfde Persoon te plaatsen. 

Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.


2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan: 

De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de Persoon die ter beschikking wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 

Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op de persoon om wie het gaat.

In gratis Advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. 

Het aanbieden van personeel zonder verblijfs- of werkvergunning is verboden.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op advertenties. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een jurist.

Het is wettelijk toegestaan om voor kortere duur en incidenteel personeel aan andere bedrijen uit te lenen. Hierop is de wet WAADI dan ook niet van toepassing.


3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn Any Staff

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop ‘Bied aan’ op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een website adres of een gedeelte van een website adres bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

Als eigenaar van de inloggegevens blijft u ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Any Staff en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button ‘Bied aan' een Advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de knop ‘Bekijk advertentie’ een voorbeeld van de Advertentie zien. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats advertentie’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen Any Staff en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen. 

b. Any Staff bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het sturen van een email kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen. 

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan

Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.  Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie.

Indien de  persoon die in de Advertentie wordt aangeboden niet meer beschikbaar is, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij tot stand komen van een uitleen van de persoon die  in de Advertentie wordt ter beschikking gesteld eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Any Staff, en is Any Staff haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.


4. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Any Staff of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra Any Staff de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Any Staff een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Any Staff geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde rubriek, zoals door Any Staff van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Any Staff de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.


5. Biedingen zijn niet bindend

Het is niet de bedoeling dat geboden wordt op de beschikbare uren van een medewerker. Het vermelde tarief is dan ook bindend voor de transactie. De bedoeling van Any Staff is dat de aanbiedende partij de loonkosten van een medewerker kan terug verdienen zonder winstoogmerk.


6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

6.1. Betalingen geschieden geheel middels het pay-pall systeem. 

6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van het uurtarief te vermelden. Het uurtarief wordt opgebouwd aan de hand van het bruto uurloon van de medewerker. Hierin dienen alle loonkosten te zijn verwerkt. Dus ook de opbouw voor vakantiedagen en vakantie geld. Om het voor iedereen eenvoudig te houden hebben wij berekend dat met een omreken factor van 180% van het uurtarief alle loonkosten zijn gedekt. 


7. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan Any Staff

7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2). Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het Meld aan Marktplaats-systeem. 

b. Misbruik van het Meld aan Any Staff-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen. 


8. Wij geven geen garanties 

8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Any Staff geeft daarover geen garantie. 

8.2. Any Staff kan u ook niet garanderen dat personeel dat door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoet aan uw verwachtingen. 


9. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Any Staff

9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Any Staff voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,

het inhuren van via de Website aangeboden personeel; en

het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en

het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of de uitgeleende medewerker.

9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Any Staff zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.


10. Wijzigingen

10.1. Any Staff kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

10.2. Any Staff kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen. 


11. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

11.1. Any Staff kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

11.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Any Staff automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 

11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

11.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

11.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Any Staff heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.


III Aanvullende regels voor bepaalde categorieën

A. Diensten en Vakmensen

1. Voor wie is de groep Diensten en Vakmensen bedoeld 

Any Staff Diensten en Vakmensen is bedoeld voor professionele vakmensen en dienstverleners. Indien u als vakman of dienstverlener een Advertentie plaats, bevestigt u dat u handelt voor doeleinden die binnen uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.


2. Regels voor het plaatsen van beoordelingen 

2.1. Het plaatsen van een beoordeling en een reactie

Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een Gebruiker met een Adverteerder in de groep Diensten en Vakmensen. Een beoordeling wordt bij alle Advertenties van de desbetreffende Adverteerder geplaatst. Iedere Gebruiker kan bij de Advertentie van de Adverteerder zijn eigen beoordeling schrijven.

Als een Gebruiker een beoordeling bij een Advertentie heeft geschreven, kan de Adverteerder hier eenmaal op reageren door te klikken op de knop 'schrijf een reactie'. De reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

2.2. De regels voor een beoordeling

Een beoordeling:

a. moet naar waarheid worden ingevuld;

b. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;

c. moet betrekking hebben op een uitgevoerde klus/dienst;

d. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; en

e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);

f. mag geen commerciële boodschappen bevatten.

2.3. Beoordelingen kunnen ook negatief zijn. Negatieve beoordelingen worden niet verwijderd, tenzij de beoordeling onmiskenbaar onrechtmatig is en/of in strijd is met één van de bovenstaande regels. In dat geval is Any Staff gerechtigd de beoordeling te verwijderen. Een Adverteerder die van mening is dat de verwijdering onjuist is, kan hiervoor bezwaar aantekenen bij de Any Staff.